مرا غرق نور کن

 

آقاترین ! مرا غرق نور کن !

مرا قرین منّت و لطف حضور کن !

وقتی گناه کنج دلم سبز می شود

آقا ! شما شکایت این ناصبور کن !

می ترسم از شبی که به دجّال رو کنیم

آقا تو را قسم به شهیدان ظهور کن

/ 1 نظر / 68 بازدید
شمیم69

مادری که لایق پرستش است برای ترویج فرهنگ شعائر حسینی با مطالب جدید بروزم. یازهرا