سری سوم کدهای جاوا :

JavaScript Source Link Us Page

 

 

لینک پرینت یا چاپ صفحه

rintWindow()">Print This Page

 

 

منوی لینک باز شوی لغزان

 

 

با این لینک یک ثانیه شمار ایجاد میشود که بعد از اتمام ثانیه به صورت اتوماتیک به لینک مربوطه میرود

You will be redirected to the script in

seconds

 

 

لينك نمايش صفحه بصورت تمام صفحه

Full Screen باز شدن صفحه

 

 

تغيير رنگ پس زمينه با قرار گرفتن روي لينكهاي مختلف 

 

Trymoving your curseraroundon this text

تصوير بدنبال نشانگر موس

');}document.write('

');document.write('

');for (i = 0; i < S.length; i++) {document.write('
'+S[i]+'
');}document.write('

')document.write('

');for (i = 0; i < M.length; i++) {document.write('
'+M[i]+'
');}document.write('

')document.write('

');for (i = 0; i < H.length; i++) {document.write('
'+H[i]+'
');}document.write('

');}if (ns) {window.captureEvents(Event.MOUSEMOVE);function nsMouse(evnt) {Ypos = evnt.pageY + 100;Xpos = evnt.pageX + 100;}window.onMouseMove = nsMouse;}else{function ieMouse() {Ypos = event.y + 100;Xpos = event.x + 100;}document.onmousemove = ieMouse;}function clock() {time = new Date ();secs = time.getSeconds();sec = -1.57 + Math.PI * secs / 30;mins = time.getMinutes();min = -1.57 + Math.PI * mins / 30;hr = time.getHours();hrs = -1.575 + Math.PI * hr / 6 + Math.PI * parseInt(time.getMinutes()) / 360;Ybase = 15;Xbase = 15;if (ns) {document.layers["nx"+0].visibility = viz;document.layers["ny"+0].visibility = viz;document.layers["nz"+0].visibility = viz;for (i = 0; i < S.length; i++) {document.layers["nx"+i].top = ay - 12 + (i * Ybase) * Math.sin(sec);document.layers["nx"+i].left = ax - 12 + (i * Xbase) * Math.cos(sec);}for (i = 0; i < M.length; i++) {document.layers["ny"+i].top = by - 12 + (i * Ybase) * Math.sin(min);document.layers["ny"+i].left = bx - 12 + (i * Xbase) * Math.cos(min);}for (i = 0; i < H.length; i++) {document.layers["nz"+i].top = cy - 12 + (i * Ybase) * Math.sin(hrs);document.layers["nz"+i].left = cx - 12 + (i * Xbase) * Math.cos(hrs);}for (i = 0; i < dots; ++i) {document.layers["nface"+i].top = dy - 2 + (70 * Math.sin(-0.49+dots+i/1.9));document.layers["nface"+i].left = dx + 4 + (70 * Math.cos(-0.49+dots+i/1.9)); }}else {var scrll = document.body.scrollTop;W.style.pixelTop = scrll;X.style.pixelTop = scrll;Y.style.pixelTop = scrll;Z.style.pixelTop = scrll;x[0].style.visibility=viz;y[0].style.visibility = viz;z[0].style.visibility = viz;for (i = 0; i < S.length; i++) {x[i].style.pixelTop = ay - 12 + (i * Ybase) * Math.sin(sec);x[i].style.pixelLeft = ax - 12 + (i * Xbase) * Math.cos(sec);}for (i = 0; i < M.length; i++) {y[i].style.pixelTop = by - 12 + (i * Ybase) * Math.sin(min);y[i].style.pixelLeft = bx - 12 + (i * Xbase) * Math.cos(min);}for (i = 0; i < H.length; i++) {z[i].style.pixelTop = cy - 12 + (i * Ybase) * Math.sin(hrs);z[i].style.pixelLeft = cx - 12 + (i * Xbase) * Math.cos(hrs);}for (i = 0; i < dots; ++i) {face[i].style.pixelTop = dy + 6 + (70 * Math.sin(-0.49 + dots + i / 1.9));face[i].style.pixelLeft = dx + 4 + (70 * Math.cos(-0.49 + dots + i / 1.9)); } }}function MouseFollow() {ay = Math.round(Ay += ((Ypos) - Ay) * 4 / 15);ax = Math.round(Ax += ((Xpos) - Ax) * 4 / 15);by = Math.round(By += (ay - By) * 4 / 15);bx = Math.round(Bx += (ax - Bx) * 4 / 15);cy = Math.round(Cy += (by - Cy) * 4 / 15);cx = Math.round(Cx += (bx - Cx) * 4 / 15);dy = Math.round(Dy += (cy - Dy) * 4 / 15);dx = Math.round(Dx += (cx - Dx) * 4 / 15);clock();setTimeout('MouseFollow()',10);}function colorstep() {count +=move;if (count >= dots) {count=0;count_a += move}if (count_a == colors.length) count_a = 0;if (ns) document.layers["nface"+count].bgColor = colors[count_a];else face[count].style.background = colors[count_a];setTimeout('colorstep()',100)}function StartAll() {MouseFollow();colorstep();}if (document.layers || document.all) window.onload = StartAll;

 

تغيير تصوير هنگام نشانه گيري موس

URL IMG3

تغيير تصوير هنگام نشانه گيري موس2

URL IMG2

/ 0 نظر / 21 بازدید