انتظار ...

انتظار امید فردایی سرشار از عدالت و آبادانی است .
انتظار هجرت پروانه ای است که از دیار گلهای پژمرده آمده است .
انتظار آیینه ای است که روزهای بی قراری را به تصویر می کشد .
انتظار مشق نانوشته روزهای بی قراری است که در غم دیدار عزیز زهرا نوشته می شود .
انتظار ورق ورق دفترچه خاطرات نوشته شده در روزهای جمعه زندگی است .
انتظار حکایت آمدن کسی است که از نسل خورشید پربرکت می آید .
انتظار طفل نورسیده ای است که در حسرت دیدار مادر است .
انتظار نوای نوید بخش است که عالم را از خواب غفلت بیدار می کند .
انتظار خیال مسافران باز مانده ای است که کاروان بیاید و به راه بیافتد .
انتظار شمع دلسوخته ای است که به پروانه، عشق می آموزد .
انتظار نگاه دلسوزانه عاشقی است که هر لحظه به انتظار معشوق منتظر است  .
انتظار خانه نوری است که خورشید را درک می کند .
انتظار مشق عشق عاشقی است .
 
انتظار....


/ 0 نظر / 21 بازدید